ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอแม่สะเรียง จะดำเนินการตรวจนับและซ่อมแซมหนังสือ สื่อ ทุกชนิดของห้องสมุด เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงงดให้บริการการยืมหนังสือและสื่อทุกประเภท และขอความร่วมมือจากผู้รับบริการทุกท่าน ที่ยืมหนังสือและสื่อของทางห้องสมุดฯ

ส่งคืนก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราขกุมารี" อำเภอแม่สะเรียงจะปิดให้บริการ ยืม - คืน หนังสือ และสื่อของห้องสมุดในวันที่ 4-10 มกราคม 2559 เพื่อทำการตรวจนับหนังสือและซ่อมแซม หนังสือและสื่อทุกประเภท

และจะเปิดให้บริการในวันที่ 11 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอแม่สะเรียง รับสมัครผู้มีจิตอาสา ช่วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับทางห้องสมุด เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 
กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อน้อง ภายใต้โครงการ รักแม่ฮ่องสอนรักการอ่าน ปี ๓

 

 
ห้องสมดฯจัดสอนภาษาจีนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

กิจกรรมความรู้ไปตลาด

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สะเรีียง
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอแม่สะเรียง
30 หมู่ 12 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทร./แฟกซ์(053)-681907